✔Strategia Rozwoju Euroregionu Glacensis 2020+

6 lipca 2020

?Dzisiaj uczestniczymy w spotkaniu Komitetu Sterującego ds Strategii Euroregionu.

✅Przedstawiciele strony czeskiej i polskiej prezentują analizę SWOT w obszarach przedsiębiorczosci, rynku pracy, potencjału turystycznego, środowiska, zrównoważonego rozwoju, transportu oraz infrastruktury technicznej i społecznej.

✅Analizę potencjału strony polskiej przedstawia dziś Pan Ireneusz Ratuszniak oraz Mirosław Struś.

✅Strategia będzie podstawą do tworzenia koncepcji przyszłych projektów, działań na obszarze Euroregionu Glancensis.

Sekretarz @Ewa Kisztelińska