?Odpracuj swój dług za mieszkanie.

5 czerwca 2020

✅Program odpracuj swój dług za mieszkanie funkcjonuje w Gminie Mieroszów od 2015 roku i ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia mieszkańcom komunalnych lokali, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

✅Mając na uwadze trudną sytuacje mieszkańców Gminy Mieroszów związaną ze skutkami epidemii, w szczególności rodzin już wcześniej dotkniętych bezrobociem, w których ktoś jeszcze stracił pracę w wyniku epidemii Burmistrz Mieroszowa w dniu 29 maja 2020 r. podjął decyzję o zmianie wysokości stawki za czynności wykonywane w ramach świadczenia zastępczego na rzecz Gminy Mieroszów ze stawki 10 zł/godz. Na stawkę 15 zł/godz.

✅Warto podkreślić, że do odpracowywania długu może przystąpić też rodzina dłużnika bądź inne osoby, które zechcą mu pomóc.
W pierwszej kolejności dłużnik odpracuje należność główną, potem odsetki, a na końcu – koszty sądowe i egzekucyjne.

✅Podstawowym warunkiem skorzystania z tego programu jest bieżące płacenie czynszu a rozliczenie pracy następuje w systemie godzinowym.

✅Praca powinna być wykonana rzetelnie i sumiennie – co potwierdza swym podpisem osoba nadzorująca. Charakter wykonywanej pracy uzależniony jest od aktualnych potrzeb gminy. Przeważnie są to drobne prace porządkowe.

☎️Kontakt: 743030020

Burmistrz Andrzej Lipiński