Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji w 2018 roku

30 listopada 2018

Uchwały Rady VIII kadencji

Numer Tytuł Pliki do pobrania
1 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa. Uchwała
Głosowanie
2 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa Uchwała
Głosowanie
3 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Uchwała
Głosowanie
4 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Uchwała
Głosowanie
5 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ogólnej Uchwała
Głosowanie
6 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa Uchwała
Głosowanie
7 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała
Głosowanie
8 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Uchwała
Głosowanie
9 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów. Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Głosowanie
10 Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2019 rok Uchwała
Objaśnienia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12 wydatki
Załącznik 12 dochody
Głosowanie
11 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok. Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Głosowanie
12 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu. Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Głosowanie
13 w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mieroszów na lata 2018-2032 Uchwała
Załącznik 1
Głosowanie
14 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Uchwała
Głosowanie
15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów Uchwała
Głosowanie
16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów. Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Głosowanie
17 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów nie narusza ustaleń studium Uchwała
Głosowanie
18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów. Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Głosowanie
19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2019 roku”. Uchwała
Głosowanie
20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Uchwała
Głosowanie
21 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Uchwała
Głosowanie
22 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Uchwała
Głosowanie
23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2019 roku Uchwała
Głosowanie
24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku Uchwała
Głosowanie
25 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała
Głosowanie