1 000 000 dla szkół Gminy Mieroszów

15 lutego 2019

Stowarzyszenie dla Rozwoju Zawodowego w partnerstwie z Gminą Mieroszów pozyskało 985 280,12 zł na realizację projektu „Otwarci na jutro”w okresie 01.01.2019-31.08.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 422 uczniom szkół Gminy Mieroszów poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz zajęć terapeutycznych, doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli i rodziców oraz utworzenie Gminnego Punktu Informacji i Kariery.

W ramach projektu zostanie utworzonych 29 kół zainteresowań oraz 26 grup terapeutycznych, powstanie 10 nowych pracowni przedmiotowych oraz doposażone zostaną pracownie już istniejące. Szkoły zostaną wyposażone w narzędzia TIK umożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych nowoczesnymi metodami, w tym 100 komputerów, 7 tablic multimedialnych, 8 rzutników. 40 nauczycieli weźmie udział w kursach doszkalających, a 9 ukończy studia podyplomowe.

Podjęte działania zwiększą ofertę edukacyjną szkół, wpłyną na atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz podwyższenie wyników edukacyjnych uczniów.

Wartość Projektu: 1 037 480,62 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 985 280,12 zł