Obszary Natura 2000 w Gminie Mieroszów

Na terenie Gminy Mieroszów znajdują się dwa obszary Natura 2000

1. obszar PLB020010 Sudety Wałbrzysko-Kamienogórskie obejmujący cały teren gminy, szczegółowy opis obszaru znajduje się poniżej:

PLB020010 SUDETY WAŁBRZYSKO-KAMIENNOGÓRSKIE

Położenie:
obejmuje obszar 31 574,1 ha położony w województwie dolnośląskim na terenie gmin:
Boguszów-Gorce (2 699,8 ha),
Czarny Bór (3 014,9 ha),
Głuszyca (3 645,3 ha),
Jedlina-Zdrój(612,9 ha),
Kamienna Góra — gmina miejska (10,9 ha),
Kamienna Góra — gmina wiejska (6 041,8 ha),
Lubawka (5 425,7 ha),
Mieroszów (7 609,8 ha),
Nowa Ruda (148,8 ha),
Stare Bogaczowice (917,9 ha),
Szczawno-Zdrój (675,3 ha)
Wałbrzych (771,0 ha);

Opis obszaru:
Obszar znajduje się w obrębie tzw. depresji śródsudeckiej i obejmuje Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Zawory i część Wzgórz Bramy Lubawskiej oraz wcinające się pomiędzy nimi Kotlinę Kamiennogórską i Obniżenie Ścinawki.

Góry Kamienne to długie pasmo w kształcie łuku z ramionami skierowanymi na południe, zbudowane z permskich skał wulkanicznych: ryolitów, trachybazaltów i tufów wulkanicznych, leżących na podłożu plastycznych skał osadowych. Pomimo, że są to góry stosunkowo niskie to jednak dzięki specyficznej strukturze geologicznej charakteryzują się one dużą stromością stoków i silnie zróżnicowanym profilem linii grzbietowej. Patrząc od zachodu Góry Kamienne dzielą się na:
– Góry Krucze,
– niewysokie Pasmo Czarnego Lasu
– i Wzgórza Krzeszowskie,
– następnie Masyw Dzikowca
– i Pasmo Lesistej
– oraz najrozleglejsze Góry Suche.

Od południa opadają w Kotlinę Krzeszowską, którą zamyka niewielkie, graniczne pasmo Zaworów zbudowane ze skał piaskowcowych stanowiących fragment tarczy Basenu Czeskiego, przechodzący ze strony Czech.

Uwzględniono również leżący pomiędzy Zaworami a Górami Suchymi fragment Obniżenia Ścinawki w okolicy Mieroszowa.

Leżące bardziej na północ Góry Wałbrzyskie tworzą izolowane, zalesione kopuły wzniesione do 400 m ponad poziom Pogórza Wałbrzyskiego. Pod względem rzeźby i budowy geologicznej nie różnią się one istotnie od Gór Kamiennych.

Patrząc od zachodu, Góry Wałbrzyskie są tworzone przez następujące jednostki:
– Masyw Krąglaka,
– Masyw Trójgarbu,
– Masyw Chełmca,
– Masyw Borowej,
– Rybnicki Grzbiet
– i Góry Czarne.

U podnóża Chełmca znajduje się niewielka, podzielona zalesionymi wzniesieniami Kotlina Wałbrzyska, na terenie której rozciąga się miasto Wałbrzych.

Na zachód od Gór Kamiennych, na linii północ-południe, rozciąga się wypreparowana w mało odpornych skałach karbońskich Kotlina Kamiennogórska rozdzielająca Sudety Środkowe od Sudetów Zachodnich. Stanowi ona najniższe obniżenie w granicznym paśmie Sudetów. Z jej płaskiego dna wznoszą się strome szczyty Wzgórz Bramy Lubawskiej.

Szata roslinna:
W krajobrazie tego obszaru przeważają rozległe obszary bardzo ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, przy mniejszym udziale gruntów ornych. W wyniku sąsiedztwa licznych ośrodków przemysłowych lasy zostały silnie zmienione w wyniku intensywnej eksploatacji, jednak na znacznych obszarach zachowały się cenne jaworzyny, kwaśne i żyzne buczyny górskie, podgórskie łęgi olszowo-jesionowe oraz fragmenty borów bagiennych. Istotny jest również znaczny udział wychodni i osuwisk skalnych oraz licznych niewielkich zbiorników wodnych. Ze względu na znaczne walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe region ten powinien rozwijać się w kierunku agroturystyki i nieszkodliwych dla przyrody form turystyki.

Zwierzęta:
Bocian czarny, Bocian biały, Trzmielojad, Kania czarna, Błotniak stawowy,Sokół wędrowny, Jarząbek, Kropiatka, Derkacz, Żuraw, Puchacz, Sóweczka, Włochatka, Zimorodek, Dzięcioł zielonosiwy, Dzięcioł czarny, Dzięcioł średni, Lerka, Jarzębiatka, Muchołówka mała, Muchołówka białoszyja, Gąsiorek, Ortolan, Czeczotka, Perkozek, Perkoz dwuczuby, Łabędź niemy, Cyraneczka, Czernica, Jastrząb, Krogulec, Pustułka, Kobuz, Przepiórka, Wodnik, Kokoszka, Łyska, Czajka, Kszyk, Słonka, Siniak, Turkawka, Krętogłów, Brzegówka, Świerszczak, Strumieniówka, Trzcinniczek, Srokosz, Dziwonia

Gmina:
– Boguszów-Gorce (M)
– Czarny Bór (W)
– Głuszyca (MW)
– Jedlina-Zdrój (M)
– Kamienna Góra (M)
– Kamienna Góra (W)
– Lubawka (MW)
– Mieroszów (MW)
– Nowa Ruda (W)
– Stare Bogaczowice (W)
– Szczawno-Zdrój (M)
– Wałbrzych (M)

(Źródło: natura2000.pl)

Mapa obszaru sieci natura w gminie:
Kliknij tutaj

Plik ze standardowym formularzem danych obszaru:
PLB020010.pdf

Więcej informacji dotyczącej sieci Natura 2000:
http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://wroclaw.rdos.gov.pl/
http://obszary.natura2000.pl/

2. obszar PLH020038 Góry Kamienne obejmujący swoim zasięgiem prawie 90% terytorium gminy, szczegółowy opis obszaru znajduje się poniżej:

PLH020038 GÓRY KAMIENNE

Powierzchnia 24098,9 ha.

Kod obszaru: PLH020038

Obszar jest bardzo ważny dla ochrony rzadkich w Polsce podgórskich łąk Polygono-Trisetion

Położenie obszaru:
Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim i wałbrzyskim. Proponowany obszar obejmuje stare, wulkaniczne Góry Kamienne oraz niewielką część piaskowców Gór Stołowych (Zawory). Zgodnie z podziałem fizjograficznym (Kondracki 1998) ostoja Góry Kamienne znajduje się w trzech mezoregionach: niewielkie fragmenty tego terenu położone są w obrębie mezoregionów Gór Stołowych (Zawory) i Obniżenia Ścinawki, natomiast zasadnicza część znajduje się w obrębie mezoregionu Gór Kamiennych (mikroregiony: Góry Krucze, Kotlina Krzeszowska, Pasmo Lesistej, Kotlina Sokołowska, Wyżyna Unisławska, Góry Suche i Wzgórza Włodzickie).

Opis obszaru:
Obszar jest częściowo przekształcony przez człowieka. Jest to głównie teren górzysty, w większości pokryty przez półnaturalne łąki oraz zbiorowiska leśne. Krajobraz jest silnie zróżnicowany, strome stożki gór oddzielają głębokie doliny potoków, a malowniczo położone w szerszych dolinach wsie okalają rozległe łąki kośne i pastwiska.

>Szata roślinna:
Na terenie Gór Kamiennych stwierdzono występowanie aż 17 typów siedlisk przyrodniczych, zajmujących w sumie prawie 50% powierzchni obszaru. Główne siedliska naturalne to lasy Tilio-Acerion, mezo- i eutroficzne buczyny oraz bory bagienne. Wśród półnaturalnych siedlisk nieleśnych należy zwrócić uwagę na ekstensywnie użytkowane podgórskie łąki należące do związku Arrhenatherion oraz łąki trzęślicowe, a także bardzo istotne bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe z kostrzewą czerwoną Festuca rubra, które pokrywają większość pastwisk.

Obszar jest bardzo ważny dla ochrony rzadkich w Polsce podgórskich łąk Polygono-Trisetion (6520) oraz naskalnych muraw nawapiennych ze związku Alysso-Sedion (6110) w rezerwacie „Kruczy Kamień”. Na niewielkich powierzchniach występują suche murawy (Brometalia erecti) i ich stadia sukcesyjne (obejmujące m.in. bogate stanowiska storczyków), siedliska naskalne oraz jaskinie.

Zwierzęta: Obszar jest ważny dla nietoperzy. Występuje tu podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, a także mopek Barbastella barbastellus i trzy gatunki nocków, mające zimowiska w sztolniach koło Uniemyśla i na Dzikowcu. Bardzo często występuje tu wydra, rzadkie są bóbr i traszka grzebieniasta. W potokach występują piskorz i minóg strumieniowy. Bogaty jest świat owadów – w bardzo dużych populacja występuje tu modraszek nausithous, rzadziej telejus, czerwończyk nieparek i pachnica dębowa.

Gmina:
– Czarny Bór (W)
– Głuszyca (MW)
– Jedlina-Zdrój (M)
– Kamienna Góra (W)
– Lubawka (MW)
– Mieroszów (MW)

(Źródło: natura2000.pl)

Mapa obszaru sieci natura w gminie:
http://geoserwis.gdos.gov.pl

Plik ze standardowym formularzem danych obszaru:
PLH020038.pdf

Więcej informacji dotyczącej sieci Natura 2000:
http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://wroclaw.rdos.gov.pl/
http://obszary.natura2000.pl/