Konferencja – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów

2 września 2016

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2025. Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny Gminy Mieroszów, jednocześnie nowoczesne narzędzie integrujące oraz naprawcze zdegradowanych przestrzeni miejskich i wiejskich.

Program obejmuje pięć głównych dziedzin: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną. Zadania realizowane w ramach Programu pozwolą na szeroko rozumianą aktywizację społeczną, poprzez umożliwienie ubiegania się interesariuszy rewitalizacji (tj. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkalnych, przedsiębiorców, instytucji pomocy społecznej, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, itd.) o fundusze UE, w tym pochodzące z RPO WD na lata 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 13 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali wystawowej Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Stefana Żeromskiego 28 w Mieroszowie.

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020