Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty.

10 marca 2017

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Kultura fizyczna i sport”.

Pobierz załącznik PDF