Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego

24 maja 2018

W dniu 23 maja 2018 roku Burmistrz Mieroszowa – Pan Marcin Raczyński podpisał umowę
z Zarządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Panią Iwonę Krawczyk – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Pana Stanisława Czajkę – Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”.

W wyniku realizacji projektu planuje się budowę infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej (6 podwójnych urządzeń fitness), montaż 3 lamp solarnych, obiektów małej infrastruktury (ławki, kosze na odpady), nasadzenia zieleni, wykonanie ogrodzenia terenu oraz wykonanie nawierzchni. Powstaną również ścieżki
z kostki betonowej które ułatwią poruszanie się po zagospodarowanym terenie oraz dostęp do urządzeń rekreacyjnych.

Cel operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Mieroszowie w celu udostępnienia mieszkańcom ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Planowana wartość projektu: 97 402,58 zł, wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 61 977,00 zł tj. 63,63 %.
Termin realizacji inwestycji – rok 2018.