Dofinansowanie dla szkół

30 maja 2016

Informujemy, że w 2016 roku, w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz.1667), Gmina Mieroszów otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetowych zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Realizacja programu pozwoli na:

  • zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  • popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
  • współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – przyznana kwota – 4 000 zł;
  2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku – przyznana kwota – 2 480 zł.

czytelnictwo