Garaże ul. Kościelna

4 grudnia 2017

W obrębie Mieroszów 1 przy ul. Kościelnej znajdują się działki nr 395/9, 395/10, 395/11, 395/12, 395/13, 395/14, 395/15, 395/16 . Teren ten wraz z częścią działki nr 395/22 oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów symbolem KGP – przeznaczony dla zespołów garaży.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w §16 ust.2 pkt 1 lit.b oraz ust.7 w/w planu miejscowego, które przesądzają, że pojedynczy budynek musi zawierać co najmniej 2 stanowiska dla samochodów – nabywca na nabytej przez siebie pojedynczej działce może wybudować 1 segment garażu, z zastrzeżeniem, że będzie on budowany wraz z garażem na sąsiedniej bezpośrednio działce.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).