Gmina Mieroszów z budżetem na 2021 rok!

5 grudnia 2020
?MIEROSZÓW Z BUDŻETEM NA 2021 ‼️
✔Gmina Mieroszów jako jedna z pierwszych w powiecie z zatwierdzonym budżetem.
✔Dzięki pozytywnym opiniom Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 30 listopada 2020 Rada Miejska Mieroszowa uchwaliła Budżet Gminy Mieroszów na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów NA LATA 2021-2029.
✔W zaplanowanym budżecie uwzględniono:
1) Dochody budżetu w wysokości 35.698.880,00 zł
z tego:
• dochody bieżące zaplanowano na kwotę : 32.818.472,00 zł
• dochody majątkowe 2.880.408,00 zł
2) Wydatki budżetu Gminy wyniosą: 38.857.950,21 zł
z tego:
• wydatki bieżące ogółem: 31.693.488,21 zł – ich udział w wydatkach ogółem wynosi 83,93%.
W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:
-środki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych w wysokości: 9.314.538,00 zł tj.29 % wydatków bieżących
-środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie to kwota: 9.380.56,002 zł, tj. 30% wydatków bieżących,
– na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono w budżecie 3.431.732,00 zł tj 11% wydatków bieżących,
– na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 2.733.900,00 zł tj 9% wydatków bieżących,
• wydatki majątkowe
W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę : 7.164.462,00 zł tj.18,44 % ogółu wydatków .
-na realizację wydatków związanych z poprawą infrastruktury drogowej
i mostowej w Gminie przeznaczono kwotę: 4.259.059 zł
– na pozostałe zadania przeznaczono kwotę: 2.905.403 zł
✔Jednocześnie zaznaczyć należy, iż gmina wystąpiła o kilkumilionowe środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych na poprawę infrastruktury drogowej i mostowej jak również budowę nowej Strażnicy dla OSP w Mieroszowie. Środki te wprowadzane będą sukcesywnie w momencie ich uzyskania.

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja