Golińsk działki nr 152_2 / 152_5 / 153_2

4 grudnia 2017

W Golińsku przy drodze krajowej nr 35, znajdują się działki nr 152/2, 152/5 i 153/2 o łącznej powierzchni 6,9450 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem UP.

1. Tereny, oznaczone na rysunkach planu symbolem UP, przeznacza się dla lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej – z wyjątkiem obiektów chronionych, o których mowa w § 17 ust. 8, usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło produkcyjne).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza się:
a) lokalizację usług niekomercyjnych (z wyjątkiem obiektów chronionych, o których mowa w § 17 ust. 8);
b) zieleń urządzoną oraz elementy małej architektury;
c) poszerzenie ulic publicznych oraz przeprowadzenie ulic wewnętrznych, według zasad określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ciągów pieszych i rowerowych;
d) budowę garaży, w sposób określony w § 16 oraz organizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i rowerów;
e) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w § 22.
f. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie powinno zająć łącznie więcej niż 60% powierzchni terenu.
g. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze nieruchomości (w granicach jednostki terenowej) nie może wynosić mniej niż 15% jej powierzchni. Na obszarach, które nie spełniały tego warunku w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej do 10% w stosunku do ich dotychczasowej powierzchni.

Informacje szczegółowe można uzyskać:
w pokoju nr 8
Urząd Miejski w Mieroszowie
telefonicznie pod nr
74 84 94 307 lub
74 84 94 318
(w zakresie ustaleń planu miejscowego).