Informacja z przebiegu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów”

14 września 2018

Dnia 7 lutego 2018 r. Gmina Mieroszów zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (www.wfosigw.wroclaw.pl) z wnioskiem
o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Mieroszów”. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do dofinansowania, w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informację dotyczącą zapytania ofertowego związanego z realizacją zamówienia w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy Mieroszów. Spośród pięciu nadesłanych ofert wybrano najkorzystniejszą, zaproponowaną przez firmę PAŹ BOGUSŁAW – ,,Auto-Złom”, USŁUGI POGRZEBOWE ,,EDEN”, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów.
W związku z tym strony podpisały w dniu 5 maja 2018 r. umowę nr F.272.54.2018
z terminem obowiązywania do dnia 31 lipca 2018 r. Do wskazanej umowy sporządzono aneks Nr 1 w dniu 30 lipca 2018 r., wydłużając tym samym czas realizacji zadania do 15 sierpnia 2018 r.
Realizacja zadania została zakończona i skutkowała efektem ekologicznym w postaci unieszkodliwienia 55,689 Mg wyrobów zawierających azbest. Z trzech lokalizacji budowlanych zdemontowano azbest w ilości 38,272 Mg, a odebrano z trzech lokalizacji
w ilości 17,417 Mg.
Przedmiotowe zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 29 790,22 zł, w tym środki własne Gminy Mieroszów – 15 024,75 zł i dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu – 14 765,47 zł.

 

 
,,Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”