Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na remont drogi w Sokołowsku

6 października 2016

W wyniku interwencji mieszkańców Sokołowska oraz Burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego wznowiono prace remontowe drogi powiatowej nr 3364D, czyli ulicy Głównej w Sokołowsku. Decyzją Nr 1240/2016 z dnia 3 października 2016 roku Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pani Maria Ptak, udzieliła pozwolenia Powiatowi Wałbrzyskiemu na wykonanie przebudowy drogi.

droga_sokolowsko_wznowienie_prac2
6 października prace ruszyły ponownie

Przypomnijmy, że w dniu 23 września 2016r. Kierownik Delegatury wydała decyzję nr 1177/2016 nakazującą wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych, ponieważ Powiat Wałbrzyski jako właściciel drogi, nie zwrócił się do Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia przeprowadzenia robót. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz 1446 z późn. zm.) właściciel obiektu znajdującego się w zabytkowym układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, jest bezwzględnie obowiązany do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Burmistrz Mieroszowa włączył się do sprawy i natychmiast zwrócił do Konserwatora Zabytków o uchylenie decyzji wstrzymującej załączając apel mieszkańców z ponad 300 podpisami (art. z dnia 28 września 2016 r. https://archiwum.mieroszow.pl/wyroznione/pismo-burmistrza-mieroszowa-do-konserwatora-zabytkow/)

Od dnia 6 października mieszkańcy Sokołowska mogą spokojnie odetchnąć, ponieważ pracownicy firmy wykonującej przebudowę wrócili i wznowili prace.

 

Nieprawdziwe oskarżenia starosty wałbrzyskiego Jacka Cichury

Oskarżenia starosty wałbrzyskiego Jacka Cichury wypowiedziane w materiale TV DAMI w dniu 05.10.2016 są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Słowa mówiące o tym, iż gmina Mieroszów odpowiada za wstrzymanie prac, ponieważ powinna była w decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia podać informację o opiece Konserwatora Zabytków nad przedmiotową działką, świadczą o nieznajomości przepisów prawa:

„Nie jest prawdą, że z winy Gminy Mieroszów doszło do przerwania robót budowlanych prowadzonych w Sokołowsku. Sprawę tę w zakresie ochrony konserwatorskiej reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawa prawo budowlane.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, natomiast zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy jw. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (w tym przypadku Powiatu Wałbrzyskiego). Do wniosku inwestor zobligowany był dołączyć m.in. kartę informacyjną, której zakres musiał być zgodny z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy jw., tj. taki dokument, który zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej;

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający, np. z prawa własności. Jak wynika z rejestru gruntów właścicielem dz. nr 107 obr. Sokołowsko, tj. działki stanowiącej drogę powiatową, na której prowadzone są roboty budowlane jest Powiat Wałbrzyski, który jest inwestorem tego zadania, natomiast jak wynika z dokumentów teren ten zlokalizowany jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Wykaz zabytków dostępny jest m.in. w siedzibie oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, co pozwala na sprawne ustalenie, czy dany teren wpisany jest do rejestru zabytków. Ponadto w ogólnodostępnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XIII/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 września 2003 r. dostępnym m.in. w tut. Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w § 6 ust. 5 pkt 2 wykazano rejestr zabytków w granicy planu, gdzie widnieje, że miasto (Sokołowsko) wpisane jest do rejestru zabytków decyzją nr 679/WŁ z dnia 27.01.1978 r.

Z godnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, a więc odpowiednich projektantów. Jak wynika z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy jw. do podstawowych obowiązków projektanta należy uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym m.in. ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentację projektową na wykonanie prac w drodze powiatowej dla inwestora, tj. Powiatu Wałbrzyskiego przygotowała firma Usługi Drogowe Sergiusz Makowski z siedzibą przy ul. Kaliskiej 87a we Włocławku i to na niej, zgodnie z przywołanymi przepisami przed rozpoczęciem robót budowlanych, spoczywał obowiązek uzyskania wszelkich uzgodnień w tym między innymi z Konserwatorem Zabytków.