Mieroszów 1 działki nr 150_1 i 150_2

4 grudnia 2017

Nieruchomości gruntowe bez zabudowań, położone w obrębie Mieroszów 1, składające się z działek nr 150/1 i 150/2 o łącznej powierzchni 0,9112 ha.

Opis nieruchomości:

1) działka nr 150/1 – o powierzchni 0,3363 ha. Ukształtowanie terenu korzystne, teren równomiernie nachylony, bez uskoków; zainwestowanie- brak, na działce występuje jednorodny drzewostan świerkowy, który wytworzył sortymenty świerkowe; dojazd przez teren działki nr 150/2; użytki gruntowe: Ls IV.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RL- tereny przeznaczone do prowadzenia działalności leśnej, w tym pod zalesienie.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Kw nr SW1W/00075264/3.

2) działka nr 150/2 – o powierzchni 0,5749 ha. Ukształtowanie terenu przeciętne, zbocze o wystawie zachodniej; kształt rozłogu korzystny, zbliżony do prostokąta; dojazd działką drogową nr 149; użytki gruntowe: ŁIV- 0,3635 ha, ŁV- 0,1139 ha, ŁVI-0,0975 ha.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R- tereny przeznaczone dla polowej gospodarki rolnej oraz upraw ogrodniczych.

Na terenie nieruchomości zakazuje się lokalizacji budynków, w tym tymczasowych, z wyjątkiem szklarni i namiotów foliowych.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Kw nr SW1W/00074679/8.

Powyższe nieruchomości nie są obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.