Możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia dla osób młodych do 30 roku życia

13 lipca 2021
?INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA DLA OSÓB MŁODYCH DO 30 roku życia:
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (ARR „ARLEG” S.A.) pragnie poinformować Państwa o realizacji projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA”, który oferuje środki finansowe na wsparcie osób:
– przewidzianych do zwolnienia,
– zagrożonych zwolnieniem,
– odchodzących z rolnictwa,
– zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:
Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia),
Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),
Szkolenia zawodowe (w tym: stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń),
Studia podyplomowe (maksymalny koszt 7 000,00 zł),
Staże zawodowe – nie dłużej niż 6 miesięcy – uczestnikom przysługuje miesięczne stypendium naliczane proporcjonalnie do godzin zrealizowanego stażu w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 480,00 zł./ osobę,
Poradnictwo psychologiczne,
Dodatek relokacyjny (kwota dodatku wynosi 7 000,00 zł).
Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, ul. Armii Krajowej 5, bezpośrednio od p. Bartosza Wawrzyniaka, telefonicznie pod numerem: 76 835 68 91 wew. 66, mailowo pod adresem e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu lub na stronie https://arleg.eu/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy…/.

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja