Nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw 2018

29 maja 2018

Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Jest to drugi nabór w ramach PROW 2014-2020.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://prow2014-2020.pl/2017/01/04/restrukturyzacja-malych-gospodarstw-w-prow-2014-2020/ oraz http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/restrukturyzacja-malych-gospodarstw-1.html