Nabór projektów do LPR przedłużony do 20 kwietnia 2016

15 kwietnia 2016

W wyniku decyzji podjętej przez Zespół ds. rewitalizacji na spotkaniu w dniu 13.04.2016 nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji został przedłużony do dnia 20 kwietnia 2016.

Przypominamy, że rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy : m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe , właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, samorządowe jednostki organizacyjne etc. Rewitalizacja to proces odbywający się z udziałem wymienionych grup interesariuszy we współpracy z lokalną społecznością. Ponadto informujemy ,że projekty zgłaszanie do LPR mogą być zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, szczególnie w przypadku projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. projekty zakładające aktywizację mieszkańców z obszarów zdegradowanych).

Zgłaszanie projektów.

Projekty z obszaru LPR z obrębu wyznaczonego terenu:
w śródmieściu Mieroszowa ulice: Przejazd, plac Niepodległości, ul. Miła , ul. Mała, ul. Krótka, ul. Kościelna, ul. Dolna, ul. Dąbrowszczaków, i część ul. Mickiewicza (do skrzyżowania z ul. Hożą) oraz w Sokołowsku: ul. Główna i ul. Unisławska.

należy zgłaszać do dnia 20 kwietnia 2016
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie,
nr tel. 74 84 94 318
w godzinach od 9:00 do 14:00
lub mailem
tszulakowski@mieroszow.pl

Skrócona instrukcja zgłaszania projektu:
Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego dostęp do systemu elektronicznego.

Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres: tszulakowski@mieroszow.pl.

W zgłoszeniu należy podać: nazwę podmiotu, adres, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz liczbę projektów jaką podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem:
www.mieroszow.badanie.net

i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza.
Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem:

»LINK DO FORMULARZY DO POBRANIA | PDF

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować
telefonicznie na numer: 74 84-94-318
(w godzinach od 9.00 do godz. 14.00)
lub za pośrednictwem e-maila na adres: tszulakowski@mieroszow.pl.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.