Nowe publikacje FDPA

20 października 2017

Nowe publikacje wydane przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji finansowanej z Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.
Pierwszy z zeszytów, „Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym”, traktuje o efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Drugi z zeszytów, „Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, wskazuje na potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi.
Publikacje w głównej mierze skierowane są do praktyków, doradców rolnych i rolników.
Opracowania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie http://www.fdpa.org.pl/5,biblioteka