PLANOWANE INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

26 kwietnia 2017

Najważniejsze zadania planowane do realizacji ze środków zewnętrznych w latach 2017-2019

Poza priorytetowymi inwestycjami, na realizację  których  podpisano już umowy
 o dofinansowanie (remont Mieroszowskiego Centrum Kultury, przebudowa drogi
w Unisławiu Śląskim oraz termomodernizacja PSP w Mieroszowie), Gmina Mieroszów planuje zrealizować następujące zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych:

  • ,,Termomodernizacja wielorodzinnego zasobu komunalnego Gminy Mieroszów”.

Wniosek złożono 25 października 2016 roku do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Gminy Mieroszów oraz przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne
w wielorodzinnych budynkach komunalnych.

Projekt przewiduje przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji w wielorodzinnych komunalnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Mieroszowie przy
ul. Mickiewicza 25 oraz przy pl. Niepodległości 24 A, w których znajduje się łącznie 8 lokali mieszkalnych.

Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie ocieplenia dachu, wykonanie opaski wokół budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację pionową ścian fundamentowych, docieplenie stropu oraz zastosowanie systemu zarządzania energią w postaci montażu zaworów grzejnikowych z zaworami termostatycznymi.

Wniosek jest w trakcie oceny, a w sytuacji uzyskania dofinansowania zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2018.

Całkowita kwota wydatków zgodnie z treścią wniosku: 383 922,96 zł

„Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mieroszowie przy

ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku przy ul. Głównej 12a, ul. Głównej 14 oraz przy
ul. Unisławskiej 2”.

Wniosek złożono 29 grudnia 2016 roku do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury gminnych zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizowanym poprzez modernizację części wspólnych czterech budynków wielorodzinnych.

Zaplanowane działania inwestycyjne dotyczą modernizacji klatek schodowych oraz wymiany znajdujących się na klatkach instalacji elektrycznej w przypadku wszystkich czterech budynków oraz remontu dachu w przypadku trzech budynków (poza budynkiem przy
ul. Unisławskiej 2).

Wniosek jest w trakcie oceny, a w sytuacji uzyskania dofinansowania zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2018.

Całkowita kwota wydatków zgodnie z treścią wniosku: 810 157,20

Wskazane wnioski dotyczą przede wszystkim zaspokojenia potrzeb mieszkańców i mają na celu poprawę ich warunków bytowych. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektów przyczynią się także do poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Mieroszów.

„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów”.

Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony 4 stycznia 2017 roku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oraz przebudowę wyznaczonych obszarów z przeznaczeniem na wykonanie trzech placów zabaw
z urządzeniami siłowni zewnętrznej w miejscowościach Mieroszów, Sokołowsko, Golińsk.
Ma to za zadanie udostępnienie mieszkańcom ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz stworzenie bazy do aktywnego wypoczynku oraz zabawy dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mieroszów.

Wniosek jest w trakcie oceny dokonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a w sytuacji uzyskania dofinansowania zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2018.

Całkowita wartość wydatków zgodnie z treścią wniosku: 243 137,32 zł

Ponadto w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej planowane jest aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć związanych 

z rewitalizacją obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów oraz działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie Gminy (w ramach tego zadania planowana jest wymiana oświetlenia na energooszczędne). Na wspominane zadania wnioski  aplikacyjne zostaną złożone w roku 2017, a planowany okres realizacji to lata 2018-2019.

Niebawem ogłoszony także zostanie przetarg na roboty budowlane w ramach termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie i przystąpimy do długo wyczekiwanego przez wszystkich remontu placówki.

To wszystko, by żyło nam się lepiej!!!