Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania

31 grudnia 2018

W wyniku zrealizowanego przez Gminę Mieroszów w 2018 roku zadania pn.: „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania” wymienione zostały nieekologiczne źródła ciepła w 36 lokalizacjach na terenie całej Gminy Mieroszów.

Projekt obejmował wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły gazowe, elektryczne oraz kotły na paliwa stałe lub biomasę co najmniej klasy 5.

Wartość ogólna przedsięwzięcia wyniosła: 638.888,43 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki w wyskokości: 293.182,35 zł

Mieszkańcom, którzy wymienili stare kotły na nowe ekologiczne, przyznano dofinansowanie w  wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zrealizowanych inwestycji.

Strona internetowa WFOŚiGW: www.wfosigw.wroclaw.pl

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu