Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów

14 marca 2016

W ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie oraz Ministerstwo Rozwoju – dotacji celowej na Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” gmina Mieroszów otrzyma dofinansowanie na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów

Budżet działania to: 101 519 pln
Dofinansowanie: 91 367 pln
Wkład własny: 10 151 pln

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach:
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W myśl wytycznych Ministerstwa Rozwoju:

Rewitalizacja-to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społecznie oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy ( m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe , właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.
(fragment „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” opublikowany 3 lipca 2015 przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju).

Powstanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Mieroszów umożliwia staranie się o pozyskanie środków na realizację projektów inwestycyjnych mających na celu przywrócenie funkcji bądź nadanie nowej funkcji terenom zdegradowanym, poprzemysłowym. Rewitalizacja dotyczy również pomocy dla społeczności zamieszkujących takie tereny.

Działania rewitalizacyjne dotyczą m.in takich sfer jak np. mieszkalnictwo, ochrona środowiska, edukacja, rynek pracy, ochrona zabytków, kultura, sport.

Do przygotowania projektu LPR został powołany specjalny zespół ds. rewitalizacji.