Przyjmujemy zgłoszenia projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji

17 marca 2016

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa nr XVI/57/15 z dnia 13.10.2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do 31.03.2016 r.

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w LPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WD 2014-2020.

Ponadto zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym stopniu na kwestie infrastrukturalne.

Co do zasady projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to :
Mieroszów Adama Mickiewicza (od strony rynku do skrzyżowania z ul. Hożą)
Mieroszów Dąbrowszczaków
Mieroszów Dolna
Mieroszów Kościelna
Mieroszów Krótka
Mieroszów Mała
Mieroszów Miła
Mieroszów plac Niepodległości
Mieroszów Przejazd

Sokołowsko Główna
Sokołowsko Unisławska

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego dostęp do systemu elektronicznego.

Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres tszulakowski@mieroszow.pl.

W zgłoszeniu należy podać: nazwę podmiotu, adres, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz liczbę projektów jaką podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem http://mieroszow.badanie.net i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem:
»LINK DO FORMULARZY DO POBRANIA z pdf

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować
telefonicznie na numer 74 8494318 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub
za pośrednictwem e-maila na adres tszulakowski@mieroszow.pl.

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.

W przypadku intencji ubiegania się o wsparcie projektu ze środków Unii Europejskiej niezbędne informacje dot. programów można uzyskać:
1. W zakresie RPO WD 2014 – 2020 – www.rpo.dolnyslask.pl
2. W zakresie pozostałych programów operacyjnych
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/

Można również skorzystać ze wsparcia
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
tel.: 71 776 95 01
tel.: 71 776 96 51
pife@dolnyslask.pl
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/