Rada Miejska podjęła uchwałę o Lokalnym Programie Rewitalizacji

29 lipca 2016

W dniu 28 lipca 2016 roku podczas Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa Radni większością głosów podjęli uchwałę Nr XXVI/122/16 w sprawie przyjęcia do realizacji programu

pn.: ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025”.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny Gminy Mieroszów, jednocześnie nowoczesne narzędzie integrujące oraz naprawcze zdegradowanych przestrzeni miejskich i wiejskich.

Program obejmuje pięć głównych dziedzin: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną. Zadania realizowane w ramach Programu pozwolą na szeroko rozumianą aktywizację społeczną, poprzez umożliwienie ubiegania się interesariuszy rewitalizacji (tj. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkalnych, przedsiębiorców, instytucji pomocy społecznej, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, itd.) o fundusze UE, w tym pochodzące z RPO WD na lata 2014-2020.

Pobierz ulotkę informacyjną: Rewitalizacja w Gminie Mieroszów

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.