„Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0002/17-00

12 września 2019

Projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0002/17-00

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznych w celu przywrócenia oraz nadania im nowych funkcji rekreacyjnych, a także społecznych. Wykonanie prac budowlanych obejmować będzie następujące przestrzenie:

  • – przestrzeń publiczną przy ul. Dolnej i Miłej w Mieroszowie (remont chodnika na ul. Dolnej, wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej z krawężnikami obniżonymi dla osób niepełnosprawnych, montaż metalowych barierek, remont istniejącej skarpy, utwardzenie nawierzchni placyku pod skarpą kostką betonową, posadowienie elementów małej architektury, nasadzenia roślinne, wykonanie barierek i zadaszeń na kontenery na śmieci);
  • – zagospodarowanie skweru w Sokołowsku (zadanie obejmuje: demontaż obrzeży betonowych i elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, posadowienie elementów małej architektury, cięcia w koronie drzew, nasadzenia roślinne, remont fontanny);
  • – przestrzeń publiczną przy ul. Dąbrowszczaków w Mieroszowie – wzdłuż rzeki Ścinawki (demontaż nawierzchni z płyt betonowych, demontaż barierek stalowych, wykonanie chodników i placów z betonowej kostki brukowej, montaż metalowych barierek, posadowienie elementów małej architektury, remont schodów, nasadzenia roślinności).

 

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

 

Wartość projektu ogółem: 934.541,70 zł, wydatki kwalifikowane: 934.541,70 zł, dofinansowanie: 887.814,60 zł, wkład UE: 794 360,43 zł