Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025

12 maja 2017

W związku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji , przygotowane zostało oraz zatwierdzono pierwsze sprawozdanie monitoringowe z realizacji programu. Obejmuje ono swoim zakresem czas od momentu podjęcia Uchwały przez Radę Miejską Mieroszowa w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2025” do końca roku 2016.

Opracowanie dokumentu oraz pozytywna ocena programu dokonana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i umieszczenie go na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów gmin województwa dolnośląskiego umożliwiła Gminie Mieroszów oraz pozostałym ineresariuszom procesu rewitalizacji złożenie wniosków aplikacyjnych na realizację celów rewitalizacji.

Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdanie monitoringowe:

Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji LPR