Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

3 stycznia 2017

Burmistrz Mieroszowa ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017.

Rodzaj, zakres realizacji zadań objętych konkursem:

  • 1/ Kultura fizyczna i sport.
  • 2/ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • 3/ Działania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Adresatami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późniejszymi zmianami), działające na terenie Gminy Mieroszów lub na rzecz jej mieszkańców.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie / 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1, pok. Nr 7/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2017 roku do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia do adresata).

Szczegóły i regulamin TUTAJ