SZANOWNI MIESZKAŃCY

24 listopada 2021

Zgodnie z ustaleniami jakie poczyniliśmy na spotkaniu w dniu 12 października 2021r dotyczącym omówienia procedury planistycznej informujemy, że 2 grudnia 2021r od godziny 15.00 do godziny 16.00 w formie transmisji online zostaną przedstawione i udostępnione na stronie www.bip.mieroszow.pl oraz www.mieroszow.pl analizy ze złożonych wniosków w zakresie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań Gminy Mieroszów.

Dla przypomnienia wskazujemy, że obecnie Nasza Gmina kończy drugi etap procedury planistycznej zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowani Przestrzennym:

Art.  11.  procedury planistycznej
(…) Burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

3) sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, jeżeli takie strategie istnieją;

4) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;

5) występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
a) starosty powiatowego,b) gmin sąsiednich,c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,g) właściwego organu administracji geologicznej,h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,i) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,j) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie:– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,k) właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,l) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 i art. 877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970),m) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491), w zakresie zagospodarowania portu lub przystani morskiej,n) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż:– 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub większe niż 220 kV,– 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub większe niż 750 kV,o) 2  operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż:– 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub równej 500 mm,– 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm;

6) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;

8) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 7, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;

9) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 8.

Przedmiotowa procedura rozpoczęła się uchwałą nr XXXVI/220/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla wybranych obszarów w mieście Mieroszów oraz obrębach: Golińsk, Kowalowa, Sokołowsko.

W dniu 19.07.2021 r. ogłoszono w Panoramie Wałbrzyskiej, udostępniono na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, a także na tablicach ogłoszeń – w Mieroszowie, Golińsku, Kowalowej oraz Sokołowsku, informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium.

Pismami z dnia 09.08.2021 r. Burmistrz Mieroszowa zawiadomił o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium.

Aktualnie chcemy przedstawić Państwu informacje na temat wniosków od osób fizycznych i uzgodnień od zawiadomionych organów.

Równocześnie informujemy, że o kolejnym etapie procedury planistycznej zgodnie z cytowaną powyżej ustawą  będą Państwo powiadomieni poprzez stronę www.bip.mieroszow.pl jak i inne dostępne kanały komunikacji.

W związku ze zwiększającą się codziennie liczbą zachorowań na covid-19 prezentacja i analizy zostaną transmitowane w formie online.

Zgodnie z zapisami Ustawy pkt. 7 zostanie zorganizowana w przyszłości co najmniej jedna dyskusja publiczna.