Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.

13 marca 2017

Dnia 24.02.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie poprzez działania termomodernizacyjne. Celem szczegółowym jest zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej budynku.
Projekt będzie obejmował kompleksową termomodernizację obiektu w tym modernizację systemów grzewczych, instalację systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną
i elektryczną oraz wymianę oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku.
W szczególności roboty budowlane obejmować będą: docieplenie ścian zewnętrznych budynków, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., modernizację kotłowni , oświetlenie energooszczędne i wymianę innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku na energooszczędne, instalację pompy ciepła typ powietrze/woda (instalacja OZE).
Planowany okres realizacji inwestycji – lata 2017-2018
Całkowita wartość projektu wynosi 2.316.804,26 zł, wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1.969.283,61 zł.