Unisław Śląski działki nr 282_1 i 283

4 grudnia 2017

Nieruchomość gruntowa leśna bez zabudowań, położona w Unisławiu Śląskim, składająca się z działek nr 282/1 i 283 o łącznej powierzchni 3,5778 ha.

Opis nieruchomości:
– działka nr 282/1 − o powierzchni 2,2688 ha, użytek gruntowy LsIV.

– działka nr 283 − o powierzchni 1,3090 ha, użytek gruntowy LsIV.

Ukształtowanie terenu niekorzystne − teren miejscami pofałdowany i wypiętrzony. Na działkach występuje drzewostan leśny, który wytworzył sortymenty użytkowe. Panującymi gatunkami w drzewostanie leśnym na przedmiotowych działkach są : 0,8 świerk i 0,2 modrzew. Wiek drzew 45 lat. Las zdrowy o znacznym stopniu zadrzewienia − nie stwierdzono degradacji siedliska leśnego ani masowego występowania szkodników. Działki położone są w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych. Dojazd, dostęp do nieruchomości – działką nr 259 (droga).

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem RL – przeznaczony do prowadzenia działalności leśnej, w tym pod zalesienie. Na terenach tych dopuszcza się zagospodarowanie związane z gospodarką leśną, określone w art. 3 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Fragment terenu leży w zasięgu strefy drgań sejsmicznych oraz strefy zasięgu rozrzutu odłamków skalnych kopalni Rybnica Leśna.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076500/7.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).