Usuwanie Azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Mieroszów w 2022 roku

24 marca 2022

Burmistrz Mieroszowa informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów.

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW gmina przystąpi do realizacji ww. zadania.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Mieroszów, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2022 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są do złożenia wniosku o udział w programie dofinansowania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Mieroszów”.

Wniosek należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 1 w Biurze Obsługi Klienta lub na adres e-mail: urzad@mieroszow.pl.

Deklaracja dostępna jest na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

https://bip.mieroszow.pl/dofinansowania

lub w Biurze Obsługi Klienta.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zakupem nowych materiałów budowlanych oraz kosztów ich wbudowania, związanych z wykonaniem nowej konstrukcji i pokrycia dachu. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania stosownej ostatecznej decyzji w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)

Realizacja zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Mieroszów dofinansowania oraz zakwalifikowania do realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Do pobrania: wniosek mieszkańcy DOCX