Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów

9 października 2019

Dnia 22 lipca 2019 r. Gmina Mieroszów zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (www.wfosigw.wroclaw.pl) z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn. “Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów”. W dniu 18 lipca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono zapytanie ofertowe związane z realizacją zamówienia w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy Mieroszów. Spośród czterech nadesłanych ofert wybrano najkorzystniejszą, zaproponowaną przez firmę Paź Bogusław – ,,Auto-Złom”, Usługi Pogrzebowe ,,EDEN”, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów. W związku z tym strony podpisały w dniu 13 sierpnia 2019 r. umowę nr U/Us/W/38/GPIiOŚ/2019. 

Realizacja zadania została zakończona i skutkowała efektem ekologicznym w postaci unieszkodliwienia 182,618 Mg wyrobów zawierających azbest. Z czterech budynków zdemontowano azbest w ilości 106,100 Mg, a z dziesięciu odebrano w ilości 76,518 Mg.

Przedmiotowe zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Koszt realizacji zadania wyniósł 97 674,92 zł i w całości został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.