Utylizacja odpadów wytworzonych podczas postępowania

10 czerwca 2020

?Szanowni Państwo,

▶️W związku z zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi utylizacji odpadów wytworzonych podczas remontów budynków, otoczenia wokół zabudowań, napraw samochodów, informuję że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Wolności 27 a w Mieroszowie nie przyjmuje następujących odpadów:

✅papa, wełna mineralna, styropian, zmieszane odpady komunalne, materiały izolacyjne niebezpieczne (eternit, azbest)

✅odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw, odpady zielone, które ze względu na skład lub stan nie nadają się do kompostowania, kompost z przydomowych kompostowników, odpady budowlane i rozbiórkowe wymieszane z odpadami komunalnymi lub z innymi odpadami zbieranymi selektywnie, szyby samochodowe i części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane.

‼️Odpady wymienione powyżej nie są zaliczane do odpadów komunalnych, dlatego też nie można ich wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, natomiast firma wywozowa nie ma obowiązku zabierać tego typu odpadów ‼️

♻️Mieszkaniec/Inwestor ma obowiązek zamówić kontener na odpady i zutylizować odpady na własny koszt lub zawrzeć w umowie z Wykonawcą remontu zapis o zabraniu powstałych odpadów podczas remontu do utylizacji.

Burmistrz Andrzej Lipiński