Współpraca transgraniczna

18 kwietnia 2017

Współpraca pomiędzy Gminą Mieroszów a Miastem Mezimesti rozpoczęła się na początku lat 90 tych tuż po przemianach ustrojowych w Polsce i Czechach. Początkowo kontakty sprowadzały się do płaszczyzny kulturalnej i sportowej w niewielkim stopniu przekładając się na korzyści ekonomiczne. Pierwsze inicjatywy napotykały na wiele przeszkód takich jak: bariera językowa, brak instrumentów finansowych oraz panujące stereotypy.

Momentem zwrotnym okazało się przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej. Otwarcie granic oraz nowe możliwości finansowania wspólnych projektów z programów takich jak Interreg III A, a następnie PO EWT RCZ – RP 2007 – 2013 sprawiły, iż współpraca transgraniczna nabrała nowego wymiaru.

Pierwsze wspólne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej nie miały charakteru inwestycyjnego i polegały głównie na działaniach służących integracji społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja doprowadziła do stopniowej likwidacji istniejących barier i ograniczeń. Wśród sąsiadujących społeczności zrodziło się poczucie związków i wspólnych celów. Zaczęto dostrzegać korzyści płynące z zaciśnięcia współpracy. W efekcie pojawiły się kolejne, znacznie bardziej zaawansowane pomysły. Współpraca zapoczątkowana na płaszczyźnie kulturowej rozszerzyła się również na inne dziedziny takie jak: turystyka, edukacja czy promocja regionu. Niezwykle ważnym czynnikiem dla powodzenia kolejnych inicjatyw było zdobycie niezbędnego doświadczenia i wypracowania sprawnego systemu komunikacji między partnerami.

Do najważniejszych projektów realizowanych przez Gminę Mieroszów i Miasto Mezimesti należą:

1. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego I etap

Polska część projektu polegała na budowie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno – turystycznego obejmującego halę sportowo – widowiskową, 3 boiska oraz bieżnię do skoków w dal. Wartość: 1 831 397,83 euro
Partner czeski po swojej stronie zaplanował kompleksową modernizację i rozbudowę basenów oraz terenów położonych w najbliższym otoczeniu kąpieliska w Mezimesti. Wartość: 3 197 246,20 euro
Ogólna wartość projektu: 5 028 644,03 euro.

2. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego II etap

Projekt zakładał budowę ścieżek rowerowych po obu stronach granicy. Trasy połączyły się w rejonie miejscowości: Nowe Siodło – Viżnov.
Zakres rzeczowy polskiej części obejmował budowę dwóch odcinków o łącznej długości: 2 040 m z oznakowaniem i miejscem do wypoczynku. Wartość: 236 960 euro
Czeska część projektu obejmie odcinek o długości: 1 530 m. Wartość: 327 964,25 euro
Ogólna wartość projektu: 564 924,25 euro.

3. „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego III etap.

Inwestycja zrealizowana została w partnerstwie z Miastem Mezimesti.
W ramach projektu po stronie polskiej zrealizowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę: 1 – ścieżki rowerowej o dł. 1.270m, 2 – trasy rowerowej typu ENDURO o dł.1.200 m, 3 – rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK, 4 – placu pokazów rowerowych. Zostały również wydane mapy tras turystycznych pogranicza broumovsko-mieroszowskiego.
Partner czeski po swojej stronie wykonał ścieżkę rowerową o długości 1 500 m na odcinku Starostin – Viźnov, która połączy się z istniejącą ścieżką Viźnov – Nowe Siodło – Golińsk.
Wartość polskiej części projektu 284 000 EUR. Ogólna wartość projektu 683 099 EUR.
Zgodnie z koncepcją obiekt został zaprojektowany w taki sposób aby mogli z niego korzystać zarówno rowerzyści zaawansowani technicznie jak i osoby uprawiające kolarstwo rekreacyjne.

4. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego IV etap” – W wyniku realizacji projektu po polskiej stronie powstała 16-metrowa wieża widokowa na Parkowej Górze w Mieroszowie, z której można podziwiać przepiękną panoramę Broumovskich Ścian, Karkonoszy, Gór Stołowych oraz okolicznych miejscowości. Był to ostatni projekt realizowany w perspektywie finansowej 2007-2013, dlatego oprócz zadań inwestycyjnych znalazły się w nim również przedsięwzięcia promocyjne podsumowujące dotychczasową współpracę, jak np. film promocyjny. Partner czeski po swojej stronie zrealizował m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej Viźnov – Nowe Siodło oraz działania promocyjne, takie jak konferencja podsumowująca. Wartość polskiej części projektu 145.075 EUR. Ogólna wartość projektu 299.620 EUR.

Głównym celem realizowanych przedsięwzięć o charakterze transgranicznym jest stworzenie wspólnej atrakcyjnej oferty turystycznej zlokalizowanej na pograniczu polsko – czeskim. Ich realizacja wpływa na wzrost atrakcyjności regionu i poprawę ogólnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Ma również wpływ na łagodzenie skutków peryferyjnego położenie tych terenów.

Ponadto z Funduszu Mikroprojektów za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 zrealizowano:
1. „Szlakiem Mieszka i Dobravy – dni współpracy w ramach pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego” – Projekt obejmował szereg imprez sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych, których celem była kontynuacja i zacieśnienie współpracy partnerskiej, jak np.: Polsko – Czeski Bieg Mieszka i Dobravy, Międzynarodowe dni Ziemi Mieroszowskiej.
2. „Dni Integracji Polsko-Czeskiej”. W ramach projektu odbyły się imprezy sportowe i kulturalne integrujące społeczność po obu stronach granicy, tj.: Dni Ziemi Mieroszowskiej – Dni Integracji Polsko Czeskiej, Międzynarodowy Turniej Sportowy, Festiwal Latawcowy, koncert „Rock na Pograniczu”.
3. „Zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumowsko – Mieroszowskiego” – Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej. Na projekt złożyły się następujące działania: zakup skutera śnieżnego wraz z osprzętem do utrzymywania narciarskich tras biegowych, wydanie foldera turystycznego zawierającego mapę z przebiegiem tras narciarskich i rowerowych w trzech wersjach językowych, oznakowanie 25 km istniejących narciarskich tras biegowych, rozmieszczenie tablic informacyjnych (map) zawierających przebieg tras narciarskich i rowerowych oraz opisy tras i najciekawszych miejsc.
4. „Ścieżka rowerowa Nowe Siodło – Viźnov – dokumentacja projektowa” – Projekt obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Golińsk – Nowe Siodło – Viźnov“. W kolejnych latach wykonana dokumentacja stanowiła załącznik do wniosku o dofinansownie w ramach tzw. dużych projektów PO EWT RCZ-RP 2007 – 2013 i posłużyła do realizacji inwestycji – wybudowania ścieżki rowerowej Golińsk-Nowe Siodło-Viżnov.
5. „Promocja Gminy Mieroszów na tle pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego“ – Na całość projektu złożyły się następujące działania: sesja zdjęciowa najciekawszych miejsc regionu, wykonanie gadżetów promocyjnych, opracowanie drukowanych materiałów promocyjnych w postaci: przewodnika turystycznego, albumu zdjęciowego, pocztówek i teczek.
6. „Zagospodarowanie turystyczne pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego – Budowa ściany do wspinaczki” – Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju potencjału społeczno – gospodarczego obszaru pogranicza polsko – czeskiego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej. Inwestycja zrealizowana została w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach projektu opracowano dokumentację oraz wybudowano ścianę do wspinaczki typu wewnętrznego o wysokości 7,5 m i szerokość 10 m w hali sportowej przy ul. Hożej w Mieroszowie.
7. „Budynek socjalno – techniczny kompleksu sportowego w Mieroszowie – dokumentacja projektowa” – Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku socjalno-technicznego kompleksu sportowego w Mieroszowie, która w przyszłości posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację planowanej inwestycji.
8. „Promocja Gminy Mieroszów i oferty turystycznej pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego“ – Przedmiotem projektu było opracowanie pakietu materiałów promocyjnych w języku polskim, czeskim i angielskim tj: przewodnik turystyczny, album zdjęciowy, przewodnik po miejscach noclegowych, kalendarz, pocztówki, torby papierowe. Zakres merytoryczny wydawnictw obejmował: walory krajobrazowo – przyrodnicze, atrakcje turystyczne regionu, współpracę transgraniczną, rys historyczny, zabytki, osobliwe miejsca, faunę i florę, miejsca noclegowe.
9. „Wieża widokowa na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa”– Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji projektowej dla wieży widokowej na Lesistej Wielkiej, która w przyszłości posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację planowanej inwestycji.
10.Pod jednym dachem – sąsiedzkie spotkania ”
Projektu obejmował organizację imprez sportowych i kulturalnych tj: Międzynarodowy turniej piłki siatkowej, Międzynarodowy turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży, Międzynarodowy turniej tenisa stołowego,, Międzynarodowa kombinacja młodzieżowa w triathlonie, Międzynarodowy przegląd młodzieżowych zespołów muzycznych, Międzynarodowy przegląd dziecięcych zespołów tanecznych oraz Międzynarodowy konkurs rękodzieła artystycznego. Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy polsko-czeskiej, szczególnie na płaszczyźnie sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.