Zaproszenie do uczestnictwa w Zespole ds. rewitalizacji

13 stycznia 2016

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025” zapraszamy przedstawicieli:
– organizacji pozarządowych
– służb mundurowych
– przedsiębiorstw
– organizacji skupiających przedsiębiorców
– instytucji rynku pracy
– instytucji kultury
– instytucji edukacyjnych
– instytucji opieki społecznej
– instytucji skarbu państwa
– Rady Miejskiej Mieroszowa
– jednostek organizacyjnych gminy
– wydziałów Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
Deklarację uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji można składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie do dnia 20 stycznia 2016 roku.

Deklaracja uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji – DO POBRANIA TUTAJ >>>