ZAPROSZENIE do udziału w pracach Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027

4 października 2022

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021 2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania miejskiego obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW), którą tworzą następujące gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT AW, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT AW zaprasza do udziału w pracach Rady ZIT AW na lata 2021-2027.

Rada ZIT AW będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT AW w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027. Celem działania Rady ZIT AW jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania i wdrażania Strategii ZIT AW.

Członkiem Rady ZIT AW mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

  1. partnerów społeczno-gospodarczych,

  2. społeczeństwo obywatelskie,

  3. podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,

  4. podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji

  5. inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT AW.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT AW musi prowadzić działalność na obszarze ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

Kandydujące podmioty wybiorą spośród siebie członków Rady ZIT AW, przy czym każda z grup wymienionych w pkt. 1-5 powinna posiadać co najmniej 1, ale nie więcej niż 3 reprezentantów. Brak kandydatury zgłoszonej przez którąś z grup nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownego naboru. O szczegółach dotyczących wyboru poinformowane zostaną podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach Rady ZIT AW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

Zasady funkcjonowania Rady ZIT AW określą jej członkowie, w porozumieniu z Liderem ZIT AW.

Uczestnictwo w Radzie ZIT AW ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT AW nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Nabór na członków Rady ZIT AW rozpocznie się 3 października 2022 r. i zakończy 31 października 2022 r. Aby wziąć udział w naborze należy przesłać skan wypełnionego formularza (w formie pdf.) na adres radazit@ipaw.walbrzych.eu we wskazanym wyżej terminie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu:

74 84 74 164 – Katarzyna Lisiecka-Mika

74 84 74 163 – Dagmara Truszkowska

74 84 74 166 – Agnieszka Zawadzka