Zatwierdzenie LPR przez UMWD

4 kwietnia 2017

W związku z uwagami eksperta oceniającego Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025, skorygowano program który został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/133/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. Dokument po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z Wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 i znalazł się na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego.