Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury.

9 stycznia 2017

Dnia 9.12.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności gminy Mieroszów poprzez wzrost dostępności do jej zasobów kulturowych.
Celami szczegółowymi projektu są:
1. rozwój oferty Mieroszowskiego Centrum Kultury,
2. przystosowanie obiektu MCK do pełnienia nowych funkcji, a tym samym wzrost liczby osób korzystających z obiektu,
3. likwidacja barier architektonicznych w budynku, a tym samym wzrost liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres projektowanych robót obejmować będzie m in.: wzmocnienie stropu pomiędzy parterem a piętrem, wykonanie szybu windy oraz wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej, stolarki wewnętrznej drzwiowej, wymianę grzejników, wymianę instalacji elektrycznej, oświetleniowej, oświetlenie ewakuacyjne na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach biblioteki.
W ramach przystosowania pomieszczeń na potrzeby studia nagrań i sali prób planuje się m.in. wykonanie prac demontażowych, wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie prac wykończeniowych, zakup instalacji elektroakustycznej na potrzeby studia nagrań.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.059.376,32 zł, wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 877.994,44 zł.