Zbieranie uwag i opinii do Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

8 czerwca 2016

Celem niniejszego działania jest uzyskanie uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 od przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy procesu rewitalizacji w Gminie Mieroszów.

Okres realizacji procedury to: 8 czerwca 2016 roku – 22 czerwca 2016 roku.

Opinie i uwagi dotyczące dokumentu należy zgłaszać drogą elektroniczną przy pomocy ankiety internetowej pod adresem:
https://konsultacje-mieroszow.webankieta.pl/
oraz w formie pisemnej na
– „f
ormularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu LPR-u” (pobierz formularz).

Wypełnione formularze z opiniami i uwagami :

  1. a) drukowane należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie,
    Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@mieroszow.pl w terminie do dnia 22 czerwca 2016r. Na kopercie lub w temacie korespondencji elektronicznej należy wpisać: ,,Uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025”,
  2. b) elektronicznie wysyłać za pośrednictwem ankiety:
    https://konsultacje-mieroszow.webankieta.pl/
    Decyduje data wpływu formularza w wersji elektronicznej.

Projekt LPR wraz z załącznikami jest udostępniony pod (adresem) oraz do wglądu w Referacie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Nie będą rozpatrywane opinie i uwagi nie dotyczące przedmiotu przeprowadzenia procedury, niepodpisane imieniem i nazwiskiem oraz opinie i uwagi złożone po upływie terminu: 22 czerwca 2016.

Informacja o wynikach przeprowadzonej procedury opublikowana zostanie na oficjalnej stronie Gminy Mieroszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia wnoszenia opinii i uwag.

Poniżej projekt LPR oraz załączniki:

PROJEKT LPR_MIEROSZÓW
Załącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A
Załącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B
Załącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Mieroszów
Załącznik 4. Obszary zdegradowane
Załącznik 5. Wyniki analizy – Sfera społeczna
Załącznik 6. Wyniki analizy – Sfera gospodarcza
Załącznik 7. Wyniki analizy – Sfera środowiskowa
Załącznik 8. Wyniki analizy – Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Załącznik 9. Wyniki analizy – Sfera techniczna
Załącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020